TÁC PHẨM CỦA FCONCEPT

Mỗi tác phẩm là một tâm huyết

  • All
  • Natural Stream
  • Clearwater
  • Blackwater
  • Stream Bank
  • Paludarium
Blackwater No.13

Tank size: 60cm * 30cm * 25cm

The River

Hardscape: 77cm * 37cm * 25cm

Stream Bank No.03

Hardscape: 39cm * 42cm * 39.5cm

Paludarium Stream No.02

Tank size: 30cm * 20cm * 18cm

Stream Bank No.02

Hardscape: 29cm * 18.5cm * 18.5cm

Paludarium Stream

Tank size: 60cm * 40cm * 8cm

Blackwater No.12

Tank size: 30cm * 20cm * 18cm

Cliff

Hardscape: 29cm * 18cm * 13.5cm

The Stump No.07

Hardscape: 58cm * 33cm * 39cm

Blackwater No.11

Hardscape: 28cm * 18cm * 24cm

Caves

Hardscape: 28cm * 28cm * 32cm

Blackwater No.10

Tank size: 60cm * 30cm * 25cm

Stream Rocks 03

Hardscape: 87cm * 42cm * 23cm

Blackwater No.08

Tank size: 30cm * 20cm * 18cm

Blackwater No.09

Tank size: 30cm * 20cm * 18cm

Blackwater No.07

Hardscape: 34cm * 23cm * 18cm

Golden Hill

Tank size: 30cm * 20cm * 18cm

NAST No.07

Tank size: 30cm * 20cm * 18cm

Spiral

Hardscape: 57cm * 33cm * 15cm

Blackwater No.06

Hardscape: 57cm * 27cm * 22cm

Spread

Hardscape: 77cm * 37cm * 22cm

Risen

Tank size: 30cm * 20cm * 18cm

Blackwater No.04

Hardscape: 53cm * 30cm * 20cm

Blackwater No.05

Tank size: 30cm * 20cm * 20cm

Blackwater No.3

Tank size: 30cm * 20cm * 18cm

Stream Rocks 02

Hardscape: 48cm * 23cm * 16cm

Canyon

Hardscape: 28cm * 18cm * 25cm

Blackwater Stump

Hardscape: 43cm * 23cm * 31cm

Ghostly

Hardscape: 38cm * 27cm * 57cm

THE STUMP 05

Hardscape: 30cm * 23cm * 40cm

BLACKWATER 02

Tank size: 30cm * 20cm * 15cm

The Hill

Tank size: 30cm * 20cm * 15cm

Paludarium Stream 01

Tank size: 30cm * 20cm * 10cm

Pheonix

Hardscape: 43cm * 25cm * 25cm

Wind

Hardscape: 120cm * 40cm * 80cm

The Stump 04

Hardscape: 30cm * 25cm * 35cm

STREAM

Hardscape: 150cm * 30cm * 110cm

Ledge

Hardscape: 40cm * 25cm * 15cm

Stream Rocks

Hardscape: 60cm * 20cm * 18cm

Nast05

Hardscape: 38cm * 38cm * 20cm

Nast04

Hardscape: 28cm * 18cm * 27cm

Broken

Hardscape: 60cm * 27cm * 57cm

Old-growth Stump

Hardscape: 85cm * 40cm * 55cm

Nast03

Hardscape: 43cm * 28cm * 27cm

River-bed

Hardscape: 100cm * 36cm * 55cm

The Stump 03

Hardscape: 58cm * 28cm * 45cm

The Stump 02

Hardscape: 24cm * 13cm * 27cm

Nast02

Hardscape: 29cm * 29cm * 25cm

Nike

Hardscape: 30cm * 16cm * 25cm

Rhino

Hadscape: 29cm * 19cm * 32cm

The Stump

Size: 20 x 16 x 20

The Waves

Hardscape: 75cm * 16cm * 24cm

Monster's Claw

The First

Hardscape: 70cm * 20cm * 25cm

Nast No.01

Hardscape: 20cm * 16cm * 20cm

Blackwater

Tank size: 30cm * 20cm * 15cm

Stream Bank 01

Tank size: 20cm * 20cm * 15cm

No Items Found!

PROJECT

Category

MIÊU TẢ
THÔNG SỐ